معماری
img_000001

بررسی شیوه ی قصه پردازی در طومارهای نقالی اصفهان با نگاهی به مرشد عباس زریری

بررسی شیوه ی قصه پردازی در طومارهای نقالی اصفهان

با نگاهی به مرشد عباس زریری

دکترمجید کیمیایی پور

مربی،موسسه آموزش عالی سپهر،اصفهان،ایران

مقدمه

قبل از دوره ی صفویه ، در اصفهان و مناطق تابعه شاهد نقل حماسی بوده ایم و با ظهور صفویه نقل مذهبی وارد می شود و در تحوالت اجتماعی دچار تغییر و تحوالتی می گردد . در این میان افرادی متولد می شوند که در نقالی نقش به سزایی داشته اند و ضمن نقل مذهبی به قصه های ایرانی به خصوص قصه های شاهنامه نیز می پرداختند . یکی از این شخصیت ها ، مرشد عباس زریری است که در قهوه خانه ی گلستان اصفهان نقالی می کرد.این نگارنده در مسیر تحوالت سیاسی و اجتماعی دوره های مختلف در اصفهان به بررسی انواع نقالی می پردازد و رشد و افت این شاخه از نمایش سنتی را در روند تاریخ مورد بررسی قرار می دهد…

این‌ها و بیشتر از این را در شماره نخست فصل‌نامه«اندیشه هنر» بخوانید.

همچنین ببینید

طرح جلد copy

نخستین شماره دیجیتال فصل‌نامه «اندیشه‌هنر» در سال سوم فعالیت این نشریه منتشر می‌شود

نخستین شماره دیجیتال فصل‌نامه «اندیشه‌هنر» در سال سوم فعالیت این نشریه منتشر می‌شود مهدی محسنی‌نیا …

قالب وردپرس